TASCOM-Terrassa

La TASCOM-Terrassa vol ser un marc permanent de trobada de les parts signants d’aquest conveni, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència de totes elles, en matèria d’activitats regulades per les ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats.

Aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant l’exercici de les funcions següents:

 • L’anàlisi de la normativa en matèria d’activitats segons totes les ordenances municipals de Terrassa d’aplicació al règim d’activitats. 
 • La formulació de propostes de les parts signants en aquesta matèria. 
 • La formulació específica de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament dels projectes tècnics.

Integrants del grup

 •  Ajuntament de Terrassa
 • Col·legis professionals:
  • COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
   • Representants del COEIC: Emilio Pérez Diéguez, vocal de Junta de l'AEIC/COEIC de la Delegació del Vallès, Dani Puente, secretari de l'AEIC de la Delegació del Vallès i vocal de Junta del COEIC de la Delegació del Vallès
   • Coordinadora: Anna Secanell, Secretària Tècnica de la Delegació del Vallès
  • CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • COAC: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Delegació del Vallès Occidental
  • CECOT

Funcionament

La TASCOM-Terrassa es reuneix cada dos mesos.

La secretaria de la taula serà rotativa anualment i, inicialment, radicarà en el COEIC, el qual convocarà les reunions amb un pla de treball.

Els temes per analitzar i debatre seran aportats per tots els membres i la taula determinarà la prioritat del seu tractament.
 

Data Títol Més Informació
19/01/2009 Criteris interpretatius de l´Ordenança d´Usos Criteris interpretatius de l´Ordenança d´Usos
02/01/2009 Servei de Medi Ambient de l´Ajuntament de Terrassa Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa