Normativa a consulta

Registre d'enginyers per participar en les aportacions als esborranys de normativa a consulta

Què s’entén per Esborrany de normativa a consulta? 

Text normatiu de qualsevol grau o document administratiu sense valor normatiu que amb la denominació d’avantprojecte, projecte o qualsevol altre que s’hagi remés directament amb la finalitat de rebre al·legacions o es trobi en fase d’informació pública.

Quin és l'objecte del Registre?

Que els enginyers i empreses puguin participar en el procés d'elaboració d'al·legacions o comentaris als texts normatius que es trobin en fase d'informació pública.

Qui pot formar part del registre?

El Registre d'Enginyers i Empreses és un registre obert a tots aquells associats/col·legiats i a les empreses adherides amb interès en participar en el procediment de normativa a consulta.

Com sol·licitar l'alta al Registre?

Omplint el Formulari d'inscripció amb les dades de contacte.

Triar les especialitats, recollides en el Formulari, en les que es vol participar.

Formulari d'inscripció Persones

Formulari d'inscripció Empreses

Com sol·licitar la baixa del Registre?

Correu electrònic a l'adreça normativaconsulta@juridic.eic.cat

Comunicació

A través d'una adreça de correu específica: normativaconsulta@juridic.eic.cat 

Sol·licitud d'al·legacions als enginyers del Registre

L'Àrea Jurídica estudia l'esborrany de normativa a consulta i ho envia als enginyers inscrits en el Registre d'Enginyers en l'especialitat que tingui major relció amb el tema referit a l'esborrany, indicant també el termini màxim per a rebre al·legacions.

En totes les remissions s'informa del format que s'ha d'observar en les al·legacions, el idioma i aquelles particularitats que siguin necessàries per a la seva correcta elaboració.

Document de resposta a l'Administració.

L'Àrea Jurídica elabora un document únic que recull les propostes d'al·legacions rebudes i que, al seu judici, s'han de remetre a l'administració autora de l'esborrany, i l'envia a la persona responsable de la resposta, que sempre, que sempre és un membre de Junta o l'expert en qui delegui, per al seu vist-i-plau. No sempre es poden recollir totes les al·legacions rebudes.

L'Àrea Jurídica envia el document de resposta definitiu a l'administració autora de l'esborrany i a tots els enginyers que hagin enviat les seves propostes d'al·legacions dins dels terminis indicats.

Condicions de presentació de les propostes d'al·legacions

Termini: les propostes d'al·legacions s'han d'enviar en el termini indicat.

Format: les propostes d'al·legacions han de ser adequades i correctes i tenir l'estructura:

 • Text a modificar
 • Text proposat
 • Justificació

Resultat de la consulta

Quan la normativa surt publicada l'Àrea Jurídica fa un informe comparatiu: al·legacions acceptades/no acceptades i ho envia als enginyers que han participat.

Especialitats

∙Activitats (industrials, pública concurrència)

 • Administració Pública i entitats col•laboradores (organismes, simplificació administrativa, tràmits, titulacions, etc...)
 • Accessibilitat
 • Autoprotecció. Plans d'emergència
 • Acústica
 • Aparells a pressió
 • Aparells elevadors (ascensors, grues, ..)
 • Aparells i màquines (disseny, valoració, homologació i sinistres)
 • Construcció:edificació, enderrocs, estructures
 • Eficiència energètica
 • Electricitat
 • Electrònica Industrial (automatització, robòtica)
 • Emmagatzematge de productes químics i petrolífers
 • Energies renovables(eòlica, solar tèrmica i fotovoltaica, hidràulica...)
 • Facility management
 • Gestió Empresarial(qualitat, innovació, logística..)
 • Indústria Nuclear
 • Indústria Química
 • Indústria Tèxtil i paperera
 • Instal•lacions de gasos combustibles
 • Instal•lacions i infraestructures urbanes (aigua, gas, sanejament,...)
 • Instal•lacions tèrmiques: climatització, fred industrial
 • Medi ambient (residus, sanejament, contaminació atmosfèrica,...)
 • Mobilitat
 • Organització Industrial
 • Protecció contra incendis
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Política i promoció industrial i econòmica
 • Seguretat de producte (marcatge CE, patents, metrologia...)
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • Transport i seguretat viària
 • Urbanisme i obres públiques: topografia, plans d'ordenació, estudis de detall... I carreteres, túnels,...
 • Valoracions, taxacions i peritatges (inmobles, maquinària, embarcacions, processos i/o organització, assegurances)
 • Vehicles (homologació, certificació i valoracions)